Villkor och bestämmelser

OBSERVERA: Denna juridiska information gäller allt innehåll på denna webplats under domännamnet www.4SAPpeople.com("WEBPLATSEN") och all korrespondens per e-post mellan oss och dig. Läs dessa villkor noggrant innan du använder denna webplats. Din användning av denna webplats innebär att du accepterar dessa villkor oavsett om du väljer att registrera dig hos oss. Om du inte accepterar dessa villkor, använd inte denna webplats. Detta meddelande är utfärdat av 4SAPpeople.com, ett handelsnamn för 4peoplesource APS (bolagsnummer 34208999). 

1. Allmänt
1.1 4SAPpeople.com gör inga utfästelser om annonser om lediga jobb som besöks antingen på, genom eller med anledning av länkar på denna webplats, och ej heller om de annonsörer som visas i avsnittet "Rekryterarkatalogen" på denna webplats, eftersom 4SAPpeople.com vid sammanställandet av densamma, förlitar sig på information som tillhandahålls av tredje part. Följaktligen är det upp till dig att bedöma lämpligheten hos alla förmedlare, arbetsgivare eller arbeten som finns direkt på eller indirekt via denna webplats. 
1.2 Du är införstådd med att internet eller 4SAPpeople.coms system, tjänster och utrustning från tid till annan kan vara ur funktion, fullständigt eller delvis, som en konsekvens av, men inte begränsat till, mekaniska fel, underhåll, hårdvaru- eller mjukvaruuppgraderingar, kommunikations- och anslutningsproblem eller andra sakförhållanden utanför 4SAPpeople.coms kontroll och du är införstådd med att 4SAPpeople.com inte kan hållas ansvariga för eventuell underlåtenhet eller oförmåga att tillhandahålla ständiga, felfria, oavbrutna tjänster under dessa eller några andra omständigheter. 
1.3 Du kommer att kunna komma åt vissa delar av denna Webplats utan att registrera dina uppgifter hos oss. Vissa delar av denna Webplats är endast öppna för dig om du registrerar dig. 
1.4 Genom att besöka någon del av denna Webplats, anses du ha godtagit denna juridiska information till fullo. Om du inte godtar denna juridiska information till fullo, måste du lämna denna Webplats omedelbart. 
1.5 4SAPpeople.com kan revidera denna juridiska information när som helst genom att uppdatera detta offentliggörande. Du bör besöka denna Webplats med jämna mellanrum för att gå igenom den aktuella juridiska information, eftersom den är bindande för dig. Vissa villkor i denna juridiska information kan bli ersatta av uttryckliga juridiska meddelanden eller villkor som finns på särskilda sidor på denna Webplats.

2. Medlemskapsvillkor 
Webplatsens tjänster är inte tillgängliga för och får inte användas av personer under 16 års ålder eller personer som är temporärt eller permanent avstängda som medlemmar av Webplatsen. Om du är under 16 år kan du använda denna tjänst endast i kombination med övervakning av en förälder eller vårdnadshavare. Om du representerar en affärsverksamhet, intygar du att du har befogenhet att binda den verksamheten till detta avtal. 

3. Registrering
Du måste välja ett lösenord när du slutför registreringen. Du skall vara ansvarig för alla åtgärder som vidtas med detta lösenord och du skall endast nyttja Webplatsen med ditt eget lösenord. Du får inte ge ut ditt lösenord till någon annan person. 

4. CV-uppladdningstjänst 
Om du aktiverar 4SAPpeople.coms CV-uppladdningstjänst samtycker du till och är införstådd med att: 
4.1 4SAPpeople.com kan anpassa, modifiera och omformulera informationen i ditt CV på ett sådant sätt och i sådan omfattning som 4SAPpeople.com anser lämpligt för att producera en CV i den stil och det format som 4SAPpeople.com skickar till rekryteringsbyråer och arbetsgivare. 
4.2 4SAPpeople.com skall inte ha något ansvar inför dig som en konsekvens eller följd av någon anpassning, modifiering eller omformulering i enlighet med Paragraf 4.1 ovan. I enlighet med Data Protection Act 1998 bedöms alla kunder till 4peoplesource APS 4SAPpeople.com som partnerföretag, vilket ger dem fullständig tillgång till kontaktinformation i alla 4SAPpeople.coms CV-köp.

5. Förändringar
5.1 4SAPpeople.com kan göra förändringar av eller dra tillbaka tjänster som beskrivs på denna webplats när som helst och utan avisering. 
5.2 Tjänsterna som 4SAPpeople.com erbjuder till kandidaterna är helt gratis och 4SAPpeople.com skall inte vara skyldiga att behålla eller fortsätta att erbjuda vissa tjänster som erbjudits till sökande på denna Webplats. Utan att inkräkta på allmängiltigheten i det föregående förbehåller sig 4SAPpeople.com rätten att upphäva eller avbryta tillhandahållandet av vissa tjänster till en viss sökande efter eget gottfinnande.
5.3 4SAPpeople.com förbehåller sig rätten att förändra dessa villkor och bestämmelser om användning, genom att ändra dem på denna webplats. 

6. Information och e-postmeddelanden som du skickar eller överlämnar till oss
6.1 Du bör tillse att informationen du skickar till oss eller någon annonsör är korrekt och du förbjuds att publicera eller skicka, till eller från denna Webplats, sådant innehåll som är kränkande, stötande, opassande, uppviglande, pornografiskt, hotande, förolämpande, oförskämt, hetsande mot folkgrupp, diskriminerande, förargelseväckande, hetsande, hädiskt, trolöst mot huvudman, sekretessbrott, som kan orsaka irritation eller obehag, bedrägligt, utgör eller uppmuntrar uppträdande som är att betrakta som brottsligt, som ger upphov till civilrättsligt skadeansvar, eller som på annat vis är olagligt eller inkräktar på tredje parts rättigheter i Danmark eller i något annat land i världen; som är tekniskt skadligt (inklusive, utan begränsning till, datorvirus, logiska bomber, trojaner, maskar, skadliga komponenter, korrupt data eller annan skadlig mjukvara eller skadlig data) eller för vilken du ej innehar alla nödvändiga licenser och/eller behörigheter. 
6.2 Du får inte missbruka Webplatsen genom att (inklusive utan begränsning till) hacka den eller begå bedrägeri. 
6.3 4SAPpeople.com kommer till fullo att samarbeta med alla lagupprätthållande myndigheter eller domstolsbeslut som begär eller befaller att 4SAPpeople.com ska utge identiteten på eller platsen för den som publicerar material som missbrukar Webplatsen eller på annat vis syftar till lagöverträdelser i strid med styckena 6.1 eller 6.2. 
6.4 Om du bryter mot något av villkoren i styckena 6.1 och 6.2, kommer 4SAPpeople.com att annullera alla tjänster som tillhandahålls genom denna Webplats. 
6.5 4SAPpeople.com tar inget ansvar för någon myndighets, arbetsgivares eller annan tredje parts användning av ett CV om dig som vidarebefordrats till en myndighet, arbetsgivare (oavsett om det är 4SAPpeople.com eller du) eller till någon tredje part som kommer till din kännedom direkt eller indirekt genom din användning av denna Webplats. 
6.6 Om du ansöker om ett eller flera jobb med hjälp av Webplatsen, godkänner du att 4SAPpeople.com bevakar och lagrar informationen som tillhandahålls, tillsammans med innehåll i eventuell e-post. 

7. Länkar
7.1 4SAPpeople.com gör inga utfästelser om säkerheten, kvaliteten eller lämpligheten hos någon webplats som kan kommas åt genom denna Webplats. Länkade webplatser som besöks genom denna Webplats är oberoende webplatser över vilka 4SAPpeople.com ej utövar något inflytande (ekonomiskt, redaktionellt eller av något annat slag) och de är inte på något sätt godkända av 4SAPpeople.com. 
7.2 På motsvarande vis har 4SAPpeople.com inget ansvar inför dig beträffande några produkter eller tjänster som köps eller erhålls av dig från en sådan länkad webplats eller beträffande användning av personidentifierande information av någon sådan länkad webplats eller dess ägare. Om du beslutar att använda någon tredje parts webplats som är länkad till denna Webplats, gör du så helt på egen risk. 
7.3 Du får inte länka till denna Webplats utan uttryckligt skriftligt medgivande från 4SAPpeople.com. 
7.4 Om du har fått tillstånd att länka till denna Webplats, får du endast göra så på villkor att du länkar till, men ej reproducerar, startsidan av denna Webplats och på följande villkor: 
(a) du tar inte bort, förvränger eller på annat vis ändrar formatet eller utseendet av "4SAPpeople.com"-logotypen; 
(b) du skapar inte en ram eller någon annan webläsarmiljö eller kant omkring denna Webplats; 
(c) du antyder inte på något sätt att 4SAPpeople.com har godkänt några produkter eller tjänster förutom sina egna; 
(d) du missbrukar inte din relation med 4SAPpeople.com eller presenterar någon annan felaktig information om 4SAPpeople.com. 

8. Copyright 
8.1 Denna Webplats innehåller copyrightskyddat material, handelsnamn och annan upphovsskyddad information, inklusive men inte begränsat till, design, text, mjukvara och grafik. Allt innehåll på denna Webplats är skyddat av copyrightlagar. 4SAPpeople.com eller dess licensgivare äger copyright- och/eller databasrättigheterna till urval, koordinering, arrangemang och förbättring av sådant innehåll, samt originalinnehållet. Du får inte modifiera, publicera, överföra, delta i överföring eller försäljning, skapa följdarbeten eller på något sätt utnyttja något av innehållet, i sin helhet eller partiellt, förutom såsom anges nedan. 
8.2 Du får ladda ner information från denna Webplats endast för din egen personliga användning. Förutom vad som annars uttryckligen är tillåtet under copyrightlagar, medges ingen copyright, återdistribution, återutsändning, publicering eller kommersiellt nyttjande av nedladdat material utan vårt uttryckliga medgivande och medgivande från copyrightägaren. I händelse av tillåten kopiering, återdistribution eller publicering av copyrightmaterial, får inga ändringar eller borttagande av referenser till upphovsmannen, varumärken eller copyrightnotiser göras. Du medger att du inte förvärvar någon äganderätt genom att ladda ner copyrightmaterial. 
8.3 Om du bryter mot några av villkoren i denna juridiska information, upphör din behörighet att använda denna Webplats automatiskt och du måste omedelbart förstöra alla nedladdade eller utskrivna utdrag från denna Webplats. 

9. Virus m.m. 
4SAPpeople.com är inte ansvariga inför dig för några direkta, indirekta, resulterande, särskilda eller andra skador som resulterar på överföring från denna Webplats till dina datorsystem av virus, maskar, trojaner eller andra destruktiva objekt, oavsett hur det orsakats, vari sådan skada omfattar, utan begränsning, förlorade vinster, avbrott i affärsverksamhet, förlust av hela eller delar av något program eller några data som lagras på något vis, oavsett om de sparats på ett datorsystem eller annat vis. 

10. Handelsnamn 
4SAPpeople.com och dess loggor på denna webplats är handelsnamn för 4peoplesource APS. Du får inte använda dessa namn eller loggor utan 4peoplesource APS:s godkännande. 

11. Hur 4SAPpeople.com skyddar och använder information som 4SAPpeople.com har lagrat om dig 
Internet är inte ett säkert medium. Dock kommer 4SAPpeople.com vidta skäliga ansträngningar för att hålla de personuppgifter de mottar om dig konfidentiella, även om ingenting i dessa villkor och bestämmelser skall begränsa eller förbjuda 4SAPpeople.com att meddela personuppgifter till rekryteringsbyråer eller arbetsgivare under de omständigheter som du uttryckligen eller implicit givit ditt medgivande till, inklusive exempelvis när du har skickat in din CV innehållande sådan information. 4SAPpeople.com använder dina uppgifter i enlighet med sin vid var tid gällande sekretesspolicy och du godkänner användning av dina uppgifter på detta sätt. 

12. Förluster som följer av otillåten åtkomst till dina uppgifter
Du accepterar risken att data som översänds elektroniskt eller på annat vis via denna Webplats, kan uppfångas innan den når den avsedda destinationen eller åtkommas av ej godkänd tredje part och olagligen kan utnyttjas av sådan tredje part. 4SAPpeople.com tar inget ansvar för skyddsarrangemang mot handlingar av sådan tredje part och skall ej vara ansvariga för några direkta, indirekta, resulterande, särskilda eller andra skador som följer på tredje parts uppfångning av eller åtkomst till data oavsett dess art. 

13. Juridiskt ansvar
13.1 4SAPpeople.com exkluderar allt ansvar som de kan ha gentemot dig i den största omfattning som tillåts av lagen (och oavsett om sådant ansvar uppstår genom kontrakt, lag eller på annat vis) som en följd av din användning av denna Webplats eller att du accepterar en ledig jobbposition som erhålls direkt eller indirekt genom denna Webplats. 
13.2 Ingenting i dessa villkor och bestämmelser skall begränsa 4SAPpeople.coms ansvar för dödsfall eller personskada till följd av 4SAPpeople.coms försumlighet eller bedrägliga beteende. 
13.3 Om din användning av material på denna Webplats resulterar i behov av service, reparationer eller korrigering av utrustning, mjukvara eller data, accepterar du att bära alla kostnader som följer därav. 

13.4 4SAPpeople.com kan använda personuppgifter tillhandahållna av dig för att kontakta dig genom e-postmeddelanden, telefon, fax eller post, från tid till annan, i samband med våra tjänster eller tjänster från vissa tredje parter. Genom att godkänna dessa användarvillkor, samtycker du till att ta emot sådan information. 4SAPpeople.com kan överföra dina personliga data till andra aktörer inom 4SAPpeople.com-koncernen och/eller deras dotterbolag. 

14. Friskrivningsklausul
14.1 Även om 4SAPpeople.com strävar efter att informationen på denna Webplats ska vara korrekt, garanterar 4SAPpeople.com inte korrektheten eller fullständigheten av materialet på denna Webplats. 4SAPpeople.com kan göra ändringar i materialet på denna Webplats när som helst utan föravisering. Materialet på denna Webplats kan vara föråldrat och 4SAPpeople.com gör inga åtaganden om att uppdatera sådant material. Notera att du måste iaktta försiktighet, sunt förnuft och vara uppmärksam eftersom det också finns risker i att interagera med personer eller grupper som agerar under falska förespeglingar. Genom att använda Webplatsen samtycker du till alla risker och samtycker till att 4SAPpeople.com ej är ansvariga för handlingar eller förbiseenden av andra aktörer. 
14.2 Innehållet på denna Webplats tillhandahålls "i befintligt skick" utan några stipulationer, garantier eller andra förbehåll av någon sort. Likaledes, och till den maximala omfattning som tillåts av lagen, tillhandahåller 4SAPpeople.com dig denna Webplats på villkoret att 4SAPpeople.com avsäger sig alla utfästelser, garantier, villkor och andra stipulationer som förutan denna juridiska information skulle kunna ha inverkan i relation till denna Webplats. 
14.3 4SAPpeople.com skall inte vara ansvariga inför dig för några förluster eller skador av någon som helst art som lidits som en följd av att du använder denna Webplats eller våra tjänster. 

15. Rubriker    
Alla rubriker i dessa villkor och bestämmelser fyller endast praktiska funktioner och dessa skall ej påverka uttolkningen av desamma. 

16. Tillämpad lagstiftning
Om detta inte faktiskt är fallet, skall avtalet under vilket du använder denna webplats anses ha ingåtts i Danmark och uttolkningen, giltigheten och uppfyllandet av dessa villkor och bestämmelser för användning, skall i alla avseenden regleras av dansk lag och danska domstolar skall ha icke-exklusiv jurisdiktion i tvist mellan dig och 4SAPpeople.com beträffande din användning av denna webplats.